Skip to main content

Privacy
verklaring

(Woorden die met een Hoofdletter starten (zoals Evaluatieaccount, Administratie, etc.) behandelen we in de Algemene Voorwaarden)

Inleiding

Wij hechten veel belang aan de bescherming van je privacy. Zowel bij het gebruik van de Coachview website, het aanvragen van informatie en het gebruik van de software zelf vragen we soms om jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens hebben we nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Via deze privacyverklaring benadrukken we graag dat we de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw gegevens hoog in het vaandel hebben. We beschermen jouw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en leven de wetten en regels strikt na die voor ons van toepassing zijn rondom privacy. Binnen InnoPhase BV, het bedrijf achter Coachview is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met jouw gegevens omgaan. Dit beleid beschrijven we hieronder

Welke gegevens hebben wij van je nodig?

Om een vrijblijvende demonstratie aan te vragen, vragen we je bepaalde informatie over jezelf en jouw organisatie in te vullen. Jouw naam en gegevens waarmee we je kunnen bereiken (zoals e-mailadres en telefoonnummer). Voor het gebruik van Coachview heb je een Account nodig. Zodra we deze aanmaken vragen we om bepaalde informatie over jouw en je organisatie. In dat formulier zijn sommige gegevens vereist zoals de naam van de organisatie en het factuuradres. Je kunt deze velden later altijd aanpassen. Na het invullen van deze gegevens maken we automatisch een Administratie met hoofdgebruiker aan. In deze administratie slaan we de gegevens op die je opgaf toen je het Account creëerde, gegevens die je later toevoegt en gegevens die Coachview genereert tijdens het gebruik van onze Dienst. Coachview verwerkt en slaat alle gegevens op die je via de Dienst openbaar maakt. Dit geldt dus ook voor ingediende meldingen (fouten, verbeterideeën, etc.). Het verwijderen van je Account is mogelijk, geplaatste meldingen in de hiervoor bestemde applicatie blijven staan. We anonimiseren deze gegevens wel (waar mogelijk).

Automatisch gegenereerde informatie

Coachview verzamelt automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag als je onze Dienst gebruikt. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en “cookies” met onder andere voorkeurinstellingen. Als we deze informatie al gebruiken, gebruiken we dit altijd geanonimiseerd.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij beheren jouw gegevens zodat we onze Dienst goed kunnen uitvoeren. Onze medewerkers geven je hier alleen toegang toe via interne- of klantautorisatie. Interne Coachview-autorisatie verlenen we alleen als toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden), of om je bij specifieke problemen of vragen te kunnen ondersteunen (helpdesk en support). Externe autorisatie kan alleen met toestemming van de klant. Voor het optimaliseren van de Dienst houden we gegevens van je bij over het gebruik van de applicatie. Je abonneegegevens gebruiken we om met je te communiceren via nieuwsbrieven over nieuwe versies, facturen etc.

Omgaan met (klant)gegevens door onze medewerkers

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij de activiteiten uitvoert conform het personeelshandboek en overige regels en een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid. Daarnaast hanteert Coachview een Clean desk en Screen beleid. Klantdata mag immers niet zomaar onbeheerd achtergelaten worden. Worden deze regels niet nageleefd, kunnen deze overtredingen anoniem door onze medewerkers worden gemeld aan ons informatieveiligheid meldpunt. Bij de aanname, tijdens het dienstverband én in geval van ontslag van medewerkers wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van medewerkers en aan de waarborging van de vertrouwelijkheid van informatie. Coachview heeft maatregelen getroffen waardoor is gewaarborgd dat alleen geautoriseerde medewerkers gebruik kunnen maken van de informatie- en communicatievoorzieningen. We proberen zoveel mogelijk te werken volgens het need-to-know principe. Dit betekent dat medewerkers alleen rechten krijgen die zij ook daadwerkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wat doet Coachview aan informatieveiligheid?

Coachview streven ernaar aantoonbaar te voldoen aan de norm NEN-ISO/IEC 27001:2013 zoals opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NSCS), om zo de veiligheid van (klant)gegevens te onderhouden. Om dit te versterken wordt Coachview ieder jaar door een onafhankelijke partij getoetst op deze norm. Op basis van de bevindingen en verbeterpunten uit deze audit wordt periodiek een activiteitenplan opgesteld waarin verbetermaatregelingen worden opgenomen. Wanneer we samenwerkingsverbanden aangaan met externe partijen, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan informatiebeveiliging. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd en op de naleving hiervan wordt toegezien. Daarbij waarborgen wij dat we onze wettelijke en contractuele verplichtingen naleven.

Openbaar maken van jouw gegevens?

De gegevens die je ons geeft maken wij nooit uit eigen initiatief openbaar. Ook zullen wij ze nooit verkopen aan derden of op enige wijze exploiteren.

Datalekken

We doen er alles aan de data goed te beschermen in Coachview. Mocht het voorkomen dat we toch te maken krijgen met een datalek, dan volgen wij de procedures volgens de Wet Persoons Bescherming. Betrokkenen worden altijd ingelicht. Waar nodig maken we binnen de gestelde 24 uur een melding van een datalek.

Cookies en andere technieken

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internetbrowser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd. Ze hebben als doel het gebruik van het internet te versnellen of te verbeteren. Ook Coachview past daarom cookies toe. Het gebruik van cookies wordt tegenwoordig algemeen aanvaard. Goed om te weten: als u een cookie accepteert krijgen wij géén toegang tot jouw computer of andere persoonlijke gegevens. Onze cookies kan je uitschakelen, let dan wel op dat sommige functies binnen onze applicatie niet meer goed werken.

Online kennissessies & Webinars

Als gebruiker van Coachview proberen wij je altijd verder te helpen met Coachview. Dit doen we door middel van online kennissessies en webinars. Deze webinars worden gehouden via Microsoft Teams. Inschrijven voor deze sessies is gratis en kan via ons opleidingsportaal. De sessies worden ook altijd beschikbaar gemaakt op onze kennisbank. Zo kunnen gebruikers die niet aanwezig konden zijn bij de sessie, deze alsnog bekijken. Hierdoor worden sessies altijd opgenomen. De opname wordt later bewerkt zodat deelnemers niet herkenbaar in beeld komen. Ook namen van deelnemers worden nooit openbaar gemaakt. Stel je tijdens een webinar een vraag of presenteer je een gedeelte? Dan wordt je onderdeel van de opname die naderhand wordt gedeeld. Op dit moment kunnen we je niet meer anonimiseren. Ga je hier toch niet mee akkoord? Dan kan je schriftelijk bezwaar maken, door te mailen naar support@coachview.net. Op dit moment proberen we je zo goed mogelijk tegemoet te komen in het anonimiseren, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de opname.

Sites van derden

Coachview is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan je onze Dienst mogelijk aan koppelt. Wij adviseren je dan ook bij het bezoek van deze andere websites de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van je gegevens

De gegevens die je via onze Dienst invoert kun je altijd bekijken en wijzigen in onze applicatie.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij wijzen je op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij wijzigingen doorvoeren in deze verklaring. Als dit gebeurt, brengen je daarvan op de hoogte via onze website.

Contact

Vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid en deze verklaring? Neem gerust contact op via info@coachview.net of bel ons algemene nummer 088 – 44 88 550

Klik hier om onze privacy verklaring te downloaden